Czy ubezpieczenie na życie za pośrednictwem banku chroni? Tak chroni, ale niestety głównie interesy banku. W poniższym artykule chciałbym przedstawić Wam podstawowe różnice pomiędzy indywidualnym ubezpieczeniem na życie, zawieranym u eksperta finansowego, a grupowym ubezpieczeniem na życie, kupowanym za pośrednictwem banku.

Biorąc kredyt hipoteczny w: Alior Banku, ING Banku, BNP Paribas, Raiffaisen Banku, mBanku, Millennium Banku, PKO BP czy Eurobanku, najprawdopodobniej skorzystaliście również z ich oferty ubezpieczenia na życie. Płacicie składkę i pewnie jesteście spokojniejsi, że w przypadku Waszej śmierci, Wasze rodziny nie będą musiały „odziedziczyć” po Was kredytu. Czy słusznie?

Po pierwsze musimy rozgraniczyć ubezpieczenia na życie na:

Indywidualne – umowa jest dopasowana do ubezpieczonego uwzględniając jego wiek i stan zdrowia.

Grupowe (za pośrednictwem banku) – jest to ubezpieczenie zawierane na z góry ustalonych warunkach, wyliczanych na podstawie pewnej grupy osób, a nie konkretnego ubezpieczonego.

Składka – w ubezpieczeniu indywidualnym jest ustalana dla każdego ubezpieczonego w zależności od jego wieku, stanu zdrowia, rodzaju wykonywanej pracy i wybranego zakresu ubezpieczenia. Przy ubezpieczeniach zawieranych za pośrednictwem banku wyliczana jest głównie w zależności od kwoty kredytu. Oznacza to, że zarówno 30 – letnia osoba, jak i 40 – letnia będą płacić tę samą składkę, mimo iż przy tej drugiej statystycznie rzecz biorąc ryzyko śmierci jest większe. Z tego powodu utarła się opinia, że osobom starszym bardziej „opłaca się” zawierać ubezpieczenia na życie w banku, a nie u swoich ekspertów czy agentów. Oczywiście, jak to zwykle bywa diabeł tkwi w szczegółach, a o tym mówi nam zakres ubezpieczenia i wyłączenia.

Zakres ubezpieczenia – czyli prosto mówiąc, w jakim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe (TU), wypłaci odszkodowanie. Podstawowym zakresem jest oczywiście śmierć ubezpieczonego. Do tego może dochodzić, trwałe inwalidztwo, poważne zachorowanie, niezdolność do samodzielnej egzystencji czy śmierć z jakieś określonej przyczyny, np. nieszczęśliwego wypadku, ale to już są umowy dodatkowe.

Wyłączenia – na tym punkcie chciałbym się skupić najbardziej. Wyłączenia czyli przypadki, w których TU może odmówić wypłaty odszkodowania. To jeden z najważniejszych punktów każdej umowy, a bardzo często (niestety) przez nas ignorowany.

W polisach Indywidualnych możemy spotkać najczęściej 3 podstawowe powody braku wypłaty odszkodowania:

  • Samobójstwo (w ciągu pierwszych 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia).
  • Podanie we wniosku o zawarcie umowy niezgodnych z prawdą informacji i oświadczeń istotnych dla oceny ryzyka, mających wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego umową (w ciągu pierwszych 3 lat od zawarcia umowy).
  •  Śmierć w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych oraz w wyniku popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa.

W ubezpieczeniach za pośrednictwem banku, tych wyłączeń jest zdecydowanie więcej, dlatego dla czytelności porównania, przedstawię to w formie tabeli. W każdej tabeli będzie się znajdować lista wyłączeń dla ubezpieczenia indywidualnego i grupowego w tym samym Towarzystwie Ubezpieczeń.

Nationale Nederlanden
IndywidualneZa pośrednictwem banku
działań wojennych, stanu wojennego,działań wojennych, stanu wojennego,
czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroryzmu,czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroryzmu,
samobójstwa w pierwszych dwóch latach polisowychudziału w misjach o charakterze militarnym lub stabilizacyjnym,
 zdarzenia bezpośrednio związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym, 
 pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie Lekarza i w sposób przez niego zalecany
 popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego
 prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu, jeśli nie był do tego uprawniony, lub jeżeli pojazd nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu zgodnie ze stosownymi przepisami prawa
 udziału Ubezpieczonego w następujących aktywnościach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, nurkowanie przy użyciu akwalungu, speleologia, skoki na linie, skoki do wody, skoki spadochronowe, lotniarstwo, paralotniarstwo, loty balonem lub sterowcem
 bezpośredniego wykonywania pracy fizycznej w przemyśle chemicznym, wydobywczym, zbrojeniowym, energetycznym, gazowym lub drzewnym
 usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa z winy umyślnej
 I inne, jeszcze znajdujące z w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia…

Aviva
IndywidualneZa pośrednictwem banku
w wyniku stanu wojennego, działań wojennych, działań zbroj­nych lub użycia broni masowego rażenia, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w Akcie Terroryzmu;
w wyniku czynnego i dobrowolnego uczestnictwa osoby ubez­pieczonej w rozruchach lub zamieszkach,samobójstwa Ubezpieczonego lub próby samobójstwa w ciągu 2 (dwóch) lat od Rozpoczęcia Pierwszego Okresu Ubezpieczenia
w wyniku Aktu Terroryzmu – jeśli osoba ubezpieczona uczestniczyła w nim jako sprawca (wszelkie formy spraw­stwa), pomocnik lub podżegacz albo wykonywała czynności lub obowiązki służbowe w ramach struktur wojskowych lub służb, których zadania obejmują zapewnienie porządku lub bezpieczeństwa publicznego,uprawiania Sportu Wysokiego Ryzyka lub Wyczynowego Uprawiania Sportu, lub Zawodowego Uprawiania Sportu
w związku z udziałem osoby ubezpieczonej jako sprawcy (wszelkie formy sprawstwa), pomocnika lub podżegacza w aktach przemocy innych niż te, które wymieniamy wyżej,  spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, niezaleconego przez lekarza zażycia narkotyków lub środków działających na centralny układ nerwowy (w tym środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancjipsychoaktywnych
w związku z udziałem osoby ubezpieczonej w zagranicznych misjach o charakterze militarnym, stabilizacyjnym lub humani­tarnymwykonywania pracy na wysokości od 15 m (piętnastu metrów) wzwyż, pracy na morzu, pracy pod ziemią w przemyśle wydobywczym lub w tunelach, pracy na platformach wiertniczych
 wypadku statku powietrznego, na którego pokładzie przebywał Ubezpieczony, z wyjątkiem przypadku, gdy Ubezpieczony był pasażerem samolotu pasażerskiego podczas regularnego przewozu lotniczego lub przewozu czarterowego, wykonywanych przezprzewoźnika lotniczego, w rozumieniu tych pojęć określonym przez ustawę – Prawo lotnicze
 działań wojennych, działań zbrojnych lub zamieszek
 udziału w misjach wojskowych lub stabilizacyjnych
 wykonywania pracy, w której Ubezpieczony jest narażony na oddziaływanie materiałów wybuchowych, chemicznych, toksycznych, radioaktywnych i rakotwórczych.
 I inne, jeszcze znajdujące z w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia…
PZU Życie
IndywidualneZa pośrednictwem banku
śmierci ubezpieczonego w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;wskutek samobójstwa ubezpieczającego popełnionego w okresie dwóch lat od początku odpowiedzialności PZU Życie SA;
śmierci ubezpieczonego w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;w wyniku działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczają­cego w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
samobójstwa ubezpieczonego popełnionego w okresie 2 lat od początku odpowiedzialności w stosunku do tego ubezpieczonego; w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczającego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa
śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy prowadził on pojazd będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniunarkomanii, o ile okoliczności te miały wpływ na zajście zdarzenia.gdy ubezpieczający był w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a pozostawało to w związku przyczynowym ze śmiercią ubezpieczającego;
 w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę;
 w wyniku uprawiania następujących niebezpiecznych sportów: spadochroniarstwa, lotniarstwa, wspinaczki wysokogórskiej, wspinaczki skałkowej, speleologii, sportów motorowych i motorowodnych, boksu, zapasów oraz sportów walki (karate, kick-boxing, judo, taekwondo, kung-fu, aikido);
 w następstwie chorób ubezpieczającego: a) które były zdiagnozowane lub b) z powodu których rozpoczęto u ubezpieczającego postę­powanie diagnostyczno-lecznicze, w okresie 5 lat przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA, z zastrzeżeniem § 13 ust. 8.

Jak widzicie powyżej różnica jest ogromna i trzeba być świadomym, że ubezpieczenie grupowe nigdy nie zabezpieczy Waszej rodziny tak dobrze jak ubezpieczenie indywidualne Oczywiście, jako pośrednik kredytowy, jestem świadomy, że ubezpieczenia za pośrednictwem banku mają znaczący wpływ na warunki kredytu (prowizję i marżę). Co w takim przypadku możemy zrobić?

  • Ubezpieczyć się dodatkowo indywidualnie, mimo posiadania polisy w banku.
  • Jeżeli nie wpływa to na ofertę kredytu, to skorzystać z ubezpieczenia indywidualnego zamiast „bankowego”.
  • Po zakończonym wymogu ubezpieczenia za pośrednictwem banku (np. 3 lata w ING, czy 5lat w BNP Paribas), zmienić polisę na indywidualną/

Oczywiście w razie pytań odnośnie ubezpieczeń, ich zakresu i oferty służę Wam, jak zawsze, pomocą.